Smoothies

LAVA FLOW
Pina Colada & Strawberry
$4.99
FRUITABULOUS FREEZE
Banana, Peach & Strawberry
$4.99
FRUIT FUSION
Mango, Strawberry & Raspberry
$4.99
PEACH MELBA
Peach & Raspberry
$4.99
TROPICAL TWISTER
Raspberry & Mango
$4.99
MANGO SURPRISE
Mango & Strawberry
$4.99
PEACH COOLER
Banana, Mango & Peach
$4.99
TROPICOLADA
Mango, Pina Colada & Banana
$4.99
PINA COLADA
$4.99
STRAWBERRY SMOOTHIE
$4.99
BANANA SMOOTHIE
$4.99
RASPBERRY SMOOTHIE
$4.99